Adresa: B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca
Tel: 0264-401602

Doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea titlului de doctor în baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Programele de studii universitare de doctorat se organizează în Școala Doctorală. În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, programele de studii universitare de doctorat sunt de tipul doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifica originală, relevanță internațională, pe baza unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământ cu frecvență. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și cercetare.

Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat și cuprinde:

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale;
b) un program individual de cercetare științifică.

Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituții diferite din România, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat aparțin aceleiași Școli doctorale, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a atins vârsta pensionarii, conform prevederilor din Carta universitară. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condițiile stabilite prin regulamentul instituțional propriu de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. Durata acestor studii se prelungește, în consecință, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. Curriculumul de pregătire și programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat și de Școala doctorală. Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Pe parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studenții-doctoranzi sunt încadrați ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată.